เมืองอยู่ดี
(25 %)

มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง

คนมีสุข
(25 %)

คนมีสุขภาพดี ได้รับการศึกษา ที่เหมาะสมและเท่าเทียม ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเอื้ออาทรมีกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคม ดำรงประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
(25 %)

ทรัพยากรธรรมชาติมีความ สมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการ อย่างเหมาะสม ประชาชนมีวิถีชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี
(25 %)

มีวิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญ ระบบการทำงานได้รับการพัฒนา พร้อมการบริหารจัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง
รางวัลเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลทับมา
แหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลบ้านฉาง
แหล่งเรียนรู้เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

จำนวนเทศบาลที่ เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาลนคร ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาลเมือง ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาลตำบล ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

จำนวนเทศบาล อบต. ที่เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
Sustainable Environmental City

รางวัลสำหรับเทศบาลที่ชนะเลิศในการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ คือ การเข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และในปี ๒๕๖๑ เทศบาลที่ส่งผลงานร่วมการประเมินจะได้รับการรับรองระดับการประเมินเพื่อที่จะช่วยสร้างการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ การเผยแพร่ผลงานแก่เทศบาล อื่นๆและสื่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและการยอมรับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 0-2298-5658
เว็บไซต์ www.deqp.go.th
Copyright 2019 Sustainable Environmental City. All right reserved.